• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Szkolenie obejmować będzie:

 • Rozwój psychoseksualny młodzieży w wieku szkolnym w normie rozwojowej z odniesieniem do dzieci ze spektrum.
 • Postawy rodzicielskie względem edukacji seksualnej.
 • Zagrożenia związane z presją rówieśniczą, wpływem mediów oraz pornografii na funkcjonowanie i rozumienie własnej seksualności. Główne zagrożenia w tym obszarze dotyczące młodzieży ze spektrum.
 • Teoria umysłu w kontekście seksualności dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Źródła informacji o relacjach intymnych w pierwszych latach życia.
 • Czynniki kształtujące autystyczny profil seksualności.
 • Inicjacje o charakterze intymnym, zabawy erotyczne dzieci i młodzieży.
 • Trudności w rozwoju seksualnym oraz problemy w relacjach rówieśniczych i intymnych.
 • Poczucie granic osób ze spektrum oraz nauka ich stawiania, wprowadzenie tematyki molestowania seksualnego.
 • Etapy rozwoju przyjaźni dziecięcej.
 • Edukacja z uwzględnieniem matrycy edukacji seksualnej WHO z dostosowaniem do poziomu młodzieży ze spektrum.
 • Opracowywanie materiałów do wprowadzenia w zakres edukacji szkolnej w tym tematyki dbałości o higienę w okresie dojrzewania, wyznaczania granic.
 • Studium przypadku.

Szkolenie obejmować będzie:

 • Rozwój psychoseksualny młodzieży w wieku szkolnym w normie rozwojowej z odniesieniem do dzieci ze spektrum.
 • Postawy rodzicielskie względem edukacji seksualnej.
 • Zagrożenia związane z presją rówieśniczą, wpływem mediów oraz pornografii na funkcjonowanie i rozumienie własnej seksualności. Główne zagrożenia w tym obszarze dotyczące młodzieży ze spektrum. 
 • Teoria umysłu w kontekście seksualności dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Źródła informacji o relacjach intymnych w pierwszych latach życia.
 • Czynniki kształtujące autystyczny profil seksualności.
 • Inicjacje o charakterze intymnym, zabawy erotyczne dzieci i młodzieży.
 • Trudności w rozwoju seksualnym oraz problemy w relacjach rówieśniczych i intymnych.
 • Poczucie granic osób ze spektrum oraz nauka ich stawiania, wprowadzenie tematyki molestowania seksualnego. Etapy rozwoju przyjaźni dziecięcej.
 • Edukacja z uwzględnieniem matrycy edukacji seksualnej WHO z dostosowaniem do poziomu młodzieży ze spektrum.
 • Opracowywanie materiałów do wprowadzenia w zakres edukacji szkolnej w tym tematyki dbałości o higienę w okresie dojrzewania, wyznaczania granic.
 • Studium przypadku.

Adresat: Zespół Nauczycieli

Liczba godzin szkoleniowych: 4 h

Cel szkolenia: Rozwój kompetencji nauczyciela w zakresie rozumienia trudności dziecka i efektywności podejmowanych działań w pracy z nim.

Tematem przewodnim szkolenia będą rozważania praktyczne o możliwościach dzieci. Porozmawiamy o tym jak działa mózg, jak to się przekłada na funkcjonowanie dziecka z oczywistymi zaburzeniami, ale też dziecka u którego takowych zaburzeń nie ma.  Jak my możemy odczytywać reakcje i zachowania, a co one naprawdę mogą znaczyć. Dlaczego oczekiwania wobec dziecka są nieraz trudne do realizacji i czujemy bezsilność. Porozmawiamy o czynnikach, które mają na to wpływ poprzez poddanie analizie rozwoju dziecka, poprzez przyjrzenie się czynnikom związanym z ciążą i porodem pod kątem konkretnych konsekwencji rozwojowych. Zwrócimy uwagę na pierwsze lata życia, na hierarchiczny rozwój mózgu. "Porozmawiamy" praktycznie o zmysłach doświadczając ich przeciążenia. Zobaczymy jak pracować  z dzieckiem uwzględniając jego możliwości.

W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo, co zmieniło się w przepisach związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co należy do zadań dyrektora, specjalistów a co do zadań nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych. Prowadząca przekaże jaka jest definicja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jakie są metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki szkoły w zakresie organizowania kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Omówiony zostanie rodzaj i zakres pomocy dla uczniów wynikający z opinii poradni psychologiczno-pedagogiczne. Dowiedzą się Państwo jak powinna wyglądać organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych w szkole i placówce.