• Directionul. Sokola 6, 38-200 Jasło
 • Phone13 446 24 26

 

 • Akredytacja
  Akredytacja

  Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2018 r./ znak pisma: PiP.5470.1.2018/ Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle uzyskał akredytację.

  Jak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia § 3 "Placówka doskonalenia może uzyskać akredytację, jeżeli:

  • zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
  • opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,
  • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną".
 • Doradztwo metodyczne
  Doradztwo metodyczne
  Doradzamy i pomagamy nauczycielom w stosowaniu wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz do pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z wykrywanie błędów, stawiania diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne

  Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

  Powiatowy Ośrodek proponuje studia podyplomowe na kierunkach, które sa najbardziej cenione i oblegane przez nauczycieli a koszty udziału są niskie.

 • KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE
  KURSY / WARSZTATY / KONFERENCJE

  Organizujemy KURSY, WARSZTATY, KONFERENCJE dla nauczycieli, wychowawców, Rad Pedagogicznych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób z zakraesu edukacji, profilaktyki, wychowania, dydaktyki. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami i edukatorami oraz z innymi jednostkami doskonalącymi nauczycieli.

A A A

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zaprasza na warsztaty

Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2019 r.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
zaprasza do współpracy wykładowców, ekspertów, trenerów zajmujących się realizacją szkoleń dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych i nauczycieli z różnych obszarów wiedzy

Informujemy, że zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca na szkolenia:

 1. Inwentarz Opivum - 19 marca 2019 r. (wtorek) godz. 9:30
  Warsztaty prowadzi Główny Specjalista Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 2. Awans zawodowy nauczyciela – 23 marca 2019 r. (sobota) godz. 9:00
  Warsztaty prowadzi Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 3. SIO – 29 marzec 2019 r. ( czwartek) godz. 9:30
  Warsztaty prowadzi specjalista, pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej
  Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle:

 • telefon:13 446 24 26 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

swieta

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle reprezentowany przez Dyrektora placówki.
Adres: ul. Sokoła 6
38-200 Jasło

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Dyrektorem POEN w Jaśle możesz się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
pisemnie (na podany wyżej adres)
lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA  OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Jaśle
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Monika Mastej.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
osobiście w siedzibie Placówki lub w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle
(w ustalonych wcześniej terminie).
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami szkoły,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z POEN w Jaśle przetwarzają dane osobowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady przechowywania dokumentacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne);
 • prawo do bycia zapomnianym tj. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
  • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 •  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania,
  • POEN w Jaśle nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie placówki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy:
  • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez POEN w Jaśle,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI  DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych w POEN w Jaśle, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI  LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody osoby, podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa lub zawarta
między Tobą a Placówką umowa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.