A A A
 1. Alternatywne metody nauczania i wychowania – nauczanie przez doświadczenie i zabawę
 2. Alternatywne metody prowadzenia lekcji
 3. Aplikacje internetowe wspomagające edukację
 4. Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania – odpowiedzialność prawna nauczycieli
 5. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
 6. Bezradność intelektualna uczniów – przyczyny i sposoby zapobiegania
 7. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami uczniów
 8. Budowanie efektywnej współpracy w gronie pedagogicznym
 9. Budowanie strategii przeciwdziałania agresji w szkole
 10. Czytanie w edukacji i wychowaniu dziecka
 11. Depresja u nastolatków
 12. Diagnoza jako stały element pracy nauczyciela
 13. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów
 14. Dopalacze w szkole – nowe wyzwanie, ogromne zagrożenie
 15. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów
 16. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby
 17. Eco zabawy. Integracja zespołów dla wszystkich grup wiekowych. Labirynt – rozwój umiejętności rozwiązywania problemów indywidualnie i grupowo
 18. Eco Design. Renowacja mebli i integracja zespołu
 19. Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie
 20. Fitness dla umysłu
 21. Gry i zabawy przeciwko agresji
 22. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się
 23. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce
 24. Jak motywować uczniów do nauki?
 25. Jak poznać, że uczeń ma problem z narkotykami? Jak kształtować postawę trzeźwości?
 26. Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?
 27. Jak twórczo i kreatywnie realizować zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole?
 28. Jak rozwijać twórczość i kreatywność u dzieci w przedszkolu? – praktyczne rozwiązania
 29. Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie u uczniów? – praktyczne rozwiązania
 30. Jak (współ)pracować w zespołach przedmiotowych? – planowanie i dokumentowanie pracy?
 31. Jak wykorzystać wiedzę z neurodydaktyki w praktyce szkolnej i przedszkolnej?
 32. Jak wyzwolić się z uzależnienia od telefonu i korzystać z niego w pełni świadomie?
 33. Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej
 34. Matematyka nie tylko na matematyce, czyli o rozwijaniu umiejętności matematycznych w szkole
 35. Matematyka już w przedszkolu
 36. „Matematyka łatwa dla każdego dziecka” – praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki wg programu                 Gruszczyk
 37. Kolczyńskiej
 38. Metoda projektów w pracy z uczniami
 39. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
 40. Metody i techniki motywujące do uczenia się
 41. Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej
 42. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej
 43. Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej
 44. Neurodydaktyka w szkolnej ławce
 45. Nowe podejście do dydaktyki, czyli jak uczyć nasze dzieci dla świata, którego jeszcze nie ma
 46. Nowoczesne metody nauczania
 47. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się
 48. Ocenianie wspierające rozwój: jak nową wiedzę o umyśle wykorzystać do osiągania lepszej skuteczności edukacyjnej?
 49. Pozytywny wizerunek szkoły jako główny element konkurencyjności placówki oświatowej
 50. Praca z uczniem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia. Rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron i zainteresowań dziecka
 51. Prawidłowa emisja i profilaktyka zaburzeń głosu
 52. Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela
 53. Profilaktyka dysleksji w przedszkolu
 54. Profilaktyka uzależnień w szkołach/placówkach oświatowych
 55. Przemoc internetowa – cyberbullying
 56. Przemoc rówieśnicza – jak nie zostać „kozłem ofiarnym”?
 57. Pytaj tak, aby uczeń chciał odpowiadać
 58. RODO w szkole
 59. Serwisy społecznościowe – Facebook, Google Plus i ich następcy. Wrogowie czy przyjaciele szkoły?
 60. „Skąd ta agresja?” – zachowania agresywne w szkole, profilaktyka i przeciwdziałanie
 61. Skuteczne metody wychowawcze
 62. Sposoby wzmacniania samooceny uczniów
 63. Stres w zawodzie nauczyciela – metody i techniki radzenia sobie ze stresem
 64. Tańczymy i wesoło się bawimy
 65. Techniki uczenia się uczniów
 66. Trudne sytuacje życiowe uczniów i ich wpływ na funkcjonowanie w szkole
 67. Uczeń dyslektyczny
 68. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole
 69. Umiejętności komunikacyjne – podstawa sukcesu nauczyciela i uczniów
 70. Urządzenia mobilne w szkole – tablet i smartfon w zastosowaniach edukacyjnych
 71. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży – utrata kontroli nad własnym zachowaniem
 72. Warsztaty z pomocy przedmedycznej
 73. WebQuest: nowoczesna, motywacyjna i skuteczna metoda edukacyjna
 74. Wielokulturowość w naszej szkole – wyzwanie dla edukacji w XXI wieku
 75. W jaki sposób możemy wpływać na poprawę efektywności kształcenia?
 76. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
 77. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 78. Wykorzystanie potencjału tablicy interaktywnej w celu podniesienia atrakcyjności lekcji
 79. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły
 80. Wypalenie, depresja u dzieci i młodzieży – nowa moda?
 81. Wypalenie zawodowe – poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy z ludźmi
 82. „Zabawa w czytanie” – jak wspomagać rozwój kompetencji językowych w przedszkolu?
 83. Zabawy z dźwiękami i nietypowymi przyborami
 84. Zabawy z wyobraźnią
 85. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
 86. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej
 87. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 88. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka
 89. Zajęcia twórcze w pracy z dziećmi
 90. Zapobieganie zaburzeniom w rozwoju mowy
 91. Zastosowanie nowoczesnych darmowych aplikacji w procesie dydaktycznym

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle

 • Telefon 13 446 24 26 ,

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.