A A A

Doradcy Metodyczni

FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  TEMAT  TERMIN LICZBA GODZIN

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Sieć współpracy i samokształcenia: PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM

Warsztaty 

OFERTA OKOLICZNOŚCIOWA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

 Kochani Dziadkowie- idealny upominek prosto z serca (drugie życie tkaniny) po skompletowaniu grupy  4
warsztaty Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  po skompletowaniu grupy  3
warsztaty Kinezjologia edukacyjna w praktyce – „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł.”  po skompletowaniu grupy  4
warsztaty Elementy terapii tańcem i ruchem. po skompletowaniu grupy 5
warsztaty Gry i zabawy świetlicowe. po skompletowaniu grupy 5
warsztaty Wykorzystanie niekonwencjonalnych przyborów do muzykowania. po skompletowaniu grupy 5
warsztaty Zabawa tańcem i ruchem po skompletowaniu grupy 5
warsztaty Artystyczna aktywność ruchowa. po skompletowaniu grupy 5
warsztaty Rozwijanie zdolności twórczych dzieci.  po skompletowaniu grupy 5
warsztaty Jak radzić sobie ze stresem?  po skompletowaniu grupy 3
Sieć współpracy i samokształcenia: SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA
warsztaty  Spotkania z lekturą - kształtowanie kompetencji kluczowych. 13.03.2019 godz.15:00 3
warsztaty Czytanie - podstawowe narzędzie zdobywania wiedzy. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?  10.04.2019
godz.15:00
3
warsztaty Udana lekcja z lekturą szkolną - dobre praktyki. 29.05.2019
godz.15:00
3
warsztaty Edukacja medialna i kulturowa. Katalog Otwartych Zasobów Edukacyjnych.  12.06.2019
godz.15:00
3
Sieć współpracy i samokształcenia: JAK ROZWIJAĆ TWÓRCZE MYŚLENIE UCZNIÓW?
warsztaty Ćwiczenia pobudzające twórcze myślenie. 19 lutego 2019
godz.15:00
3
warsztaty wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia i działania. 19 marca 2019
godz.15:00
3
warsztaty

Kreatywność w szkole – jak ją budować?

23 kwietnia 2019
godz.15:00
3
warsztaty Gry i zabawy integracyjne, rozwijające kreatywne myślenie 28 maja 2019
godz.15:00
3
warsztaty Metody prowadzenia lekcji służące wspieraniu kreatywności uczniów 11 czerwca 2019 godz.15:00 3
Sieć współpracy i samokształcenia: POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY
warsztaty Jak zgodnie z RODO zorganizować monitoring wizyjny w szkole. 26 lutego 2019 godz.15:00 3
warsztaty TIK w pracy dyrektora szkoły 26 marca 2019 godz.15:00 3
warsztaty Z chmurą łatwiej – wykorzystanie chmury informatycznej w pracy dyrektora szkoły. 30 kwietnia 2019 godz.15:00 3
warsztaty Kontrola RODO w szkole na co uważać? 21 maja 2019
godz.15:00
3
warsztaty Arkusz kalkulacyjny – niezbędny w pracy dyrektora szkoły. 18 czerwca 2019 godz.15:00 3
warsztaty
warsztaty Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Vademecum nauczyciela – cz. I.  31.01.2019r.
Godz.15:00
3
warsztaty Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Vademecum nauczyciela – cz. I.  23.01.2019 Godz.15:00 2
warsztaty Egzamin ósmoklasisty cz. II. Retoryka na lekcjach języka polskiego.  28.01.2019 Godz.15:00 2
warsztaty Egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Vademecum nauczyciela. 31.01.2019r.
godz.16:00
3
warsztaty Ochrona danych osobowych -  RODO w placówkach oświatowych oraz JST. 6 lutego 2019 godz.15:00 3
warsztaty Organizujemy Innowacje szkolne. 13 lutego 2019 godz.15:00 3
warsztaty Tablica interaktywna na zajęciach przedmiotów zawodowych. 21 lutego 2019 godz.15:00 3
warsztaty Zasoby edukacyjne w chmurze. 28 lutego 2019 godz.15:00 3
warsztaty Platformy edukacyjne wspierające nauczanie – uczenie się. 7 marca 2019 godz.15:00 3
warsztaty Prawo autorskie vs TIK, jak zgodnie z prawem udostępniać materiały edukacyjne w sieci. 14 marca 2019 godz.15:00 3
warsztaty Nowoczesne i innowacyjne metody nauczania WebQuest, Gamifikacja, Odwrócona klasa. 21 marca 2019 godz.15:00 3
warsztaty Algorytmy w nauczaniu wczesnoszkolnym. 28 marca 2019 godz.15:00 3
warsztaty Nauka programowania w klasach 4-6. 4 kwietnia 2019 godz.15:00 3
warsztaty Technologia informacyjno-komunikacyjna jako środek dydaktyczny w nauczaniu przedmiotów zawodowych. 11 kwietnia 2019 godz.15:00 3
warsztaty Bezpieczeństwo w sieci 18 kwietnia 2019 godz.15:00 3
warsztaty Projektowanie procesów ukierunkowanych na zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego. 25 kwietnia 2019 godz.15:00 3
warsztaty Edukacja na świecie – sprawdzone systemy i praktyki. 9 maja 2019 godz.15:00 3
warsztaty Metoda  projektu w nauczaniu zawodowym. 16 maja 2019 godz.15:00 3
warsztaty Tworzenie prezentacji multimedialnych. 23 maja 2019 godz.15:00 3
warsztaty Gry i zabawy dydaktyczne 30 maja 2019
godz.15:00
3
warsztaty Tworzenie scenariuszy lekcji z zakresu bezpieczeństwa w sieci. 6 czerwca 2019
godz.15:00
3
warsztaty Classrom jako nowatorskie i innowacyjne narzędzie do pracy dydaktyczno wychowawczej. 13 czerwca 2019
godz.15:00
3
warsztaty programy realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole Branżowej. 27 czerwca 2019
godz.15:00
3
warsztaty Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego. Umiejętności analityczno-interpretacyjne tekstów kultury. 27.02.2019 godz.15:00 3
warsztaty Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej - przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego. 06.03.2019 godz.15:00 3
warsztaty Projekt edukacyjny jako współczesna strategia dydaktyczna.  11.03.2019 godz.15:00 3
warsztaty Twórczy uczeń. Kreatywność werbalna.  20.03.2019 godz.15:00 3
warsztaty Nauka zgodna z naturą mózgu. Podstawy neurodydaktyki.  27.03.2019 godz.15:00 3
warsztaty Praca z uczniem zdolnym. 03.04.2019 godz.15:00 3
warsztaty Wspieranie ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości.  08.04.2019 godz.15:00 3
warsztaty Przyczyny przemocy oraz agresji wynikające z sytuacji szkolnej.  22.05.2019 godz.15:00 3
warsztaty Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.  27.05.2019 godz.15:00 3
warsztaty Kulturotwórcza funkcja gier  dydaktycznych.  05.06.2019 godz.15:00 3
warsztaty Tworzenie programów nauczania dla liceum. po skompletowaniu grupy
warsztaty Tworzenie programów nauczania dla technikum. po skompletowaniu grupy
         

 

Edukatorzy zewnętrzni

 
FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO TEMAT  OSOBA PROWADZĄCĄCA  CENA
Warsztaty

Ruch kadrowy w oświacie w 2019 r.

 1. Zmiany wynikające z przepisów reformujących system oświaty (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).
 2. Ograniczenie zatrudnienia (art. 22 ust. 2 KN, art. 42 Kp.).
 3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (art. 20, 23 i 27 KN, ograniczenia wypowiedzenia stosunku pracy).
 4. Wygaśnięcie nauczycielskiego stosunku pracy (art. 26 KN).
Główny Specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  250,00 zł./1 osoba;     320,00 zł./2 osoby
 Warsztaty

 Obowiązki dyrektora związane z awansem zawodowy nauczycieli.

 1. Rozpoczęcie stażu.
 2. Okres odbywania stażu.
 3. Zakończenie stażu – sprawozdanie i ocena.
 4. Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne.
 5. Szczególne sposoby uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
 6. Awans dyrektorów (jeżeli byłaby taka potrzeba).
Główny Specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 250,00 zł./1 osoba;     320,00 zł./2 osoby
Warsztaty

Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

29 listopada 2018 r. MEN zmienił przepisy i odtąd obowiązek przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dotyczy każdego pracownika szkoły, czyli każdej osoby, niezależnie od pełnionej funkcji czy stanowiska, która jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy.


Ramowy plan szkolenia:

 1. Zasady postępowania na miejscu wypadku
 2. Zaburzenia przytomności: padaczka, cukrzyca, omdlenia, porażenia prądem, wstrząs mózgu
 3. Rany i krwotoki (ĆWICZENIA)
 4. Urazy kości i stawów: zwichnięcia, skręcenia, złamania, uraz kręgosłupa
 5. Ciała obce: w drogach oddechowych, w uchu i nosie, w oku (ĆWICZENIA)
 6. Zatrucia
 7. Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia
 8. Odmrożenia, poparzenia
 9. Wypadki lokomocyjne
 10. Zaburzenia układu krążenia: zawały serca, wstrząsy
 11. Zaburzenia układu oddechowego: astma, utonięcia, odma
 12.  Ocena stanu poszkodowanego
 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka: sztuczne oddychanie, zewnętrzny masaż serca, ćwiczenia na fantomie z AED
 14. Profilaktyka wypadków
Ratownik Medyczny 60,00 zł. /1 osoba
warsztaty E-akta w zakresie ubezpieczeń społecznych. Pracownik merytoryczny ZUS bezpłatnie
warsztaty

Zmiany w prawie pracy w 2019 roku. Akta osobowe.RODO w dziale kadr. Istotne zagadnienia wynikające z przepisów prawa pracy i Kodeksu Pracy.

1. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej: okresy przechowywania - 10 i 50 lat.

 • Oświadczenie o przekazywaniu raportów informacyjnych do ZUS. Raport informacyjny.
 • Akta osobowe w formie elektronicznej: - wybór formy prowadzenia akt osobowych, - tryb wdrożenia, - obowiązki informacyjne, - obowiązek zniszczenia dotychczasowej formy prowadzenia.
 • Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe w 4 częściach.
 • Zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia.
 • Nowe formularze składane do ZUS: - rozszerzenie zakresu przedmiotowego imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, - wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA.2.       

2. INNE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA PRACY 28. Zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. 29. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika w przypadku ustania stosunku pracy.3.        ISTOTNE ZAGADNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA PRACY I KODEKSU PRAC. 

Edukator zewnętrzny 350,00 zł./1 osoba
Warsztaty

Inwentarz Optivum.Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji. 

 1. Podstawy prawne procesu inwentaryzacji.
 2. Metody i etapy przeprowadzania spisu z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 3. Opis i automatyczne przygotowanie arkusza spisowego.
 4. Przeprowadzanie spisu z wykorzystaniem czytnika danych.
 5. Mechanizm operacji grupowych
 6. Import i eksport arkuszy spisowych.
 7. Rozliczenie inwentaryzacji w programie.
 8. Automatyczne przygotowanie Protokołu różnic inwentaryzacyjnych.
 9. Automatyczne tworzenie dokumentu przychodu / rozchodu rozliczenia inwentaryzacji.
 10. Doskonalenie umiejętności korzystania z programu.
 11. Rozwiązywanie indywidualnych problemów użytkowników.
Edukator zewnętrzny 390,00 zł./1 osoba
Warsztat

Wydatkowanie subwencji na uczniów (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przykłady rozwiązania (warsztaty).
 3. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.
 4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
 5. Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek.
 6. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

30 styczeń 2019 r. (środa) godz. 9:30

Edukator zewnętrzny 390,00 zł./1 osoba;     500,00 zł./ 2 osoby
Warsztaty

Coaching i modele NLP jako metody aktywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ramowy plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie. Czym jest NLP, najważniejsze założenia i modele.
 2. Podstawy praktyczne, zasady pracy w grupach i informacji zwrotnej. Metody nawiązania i   utrzymania kontaktu - rapport , odwzorowanie, kanały komunikacyjne, mowa ciała, sygnały pozawerbalne. Ćwiczenia w parach.
 3. Sposoby ustalania celów  i określania problemów – analiza celów.
 4. Modele ukierunkowane na budowę motywacji - drabina problemów, schody życzeń, model części – przebudowa, timecoaching - przyciągająca przyszłość, koło życia, metoda Walta Disneya. Demonstracja i ćwiczenia w parach.
 5. Pytania, dyskusja i wnioski.

Czas trwania –  5 godz.

Edukator zewnętrzny 100,00 zł./1 osoba

Formy doradztwa zawodowego do 3 godzin ( konferencje metodyczne, warsztaty, seminaria) prowadzone przez doradców metodycznych POEN dla nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Jaśle, są bezpłatne.

Pozostali: 40,00 zł.                                                                                              

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia oraz materiały metodyczne.